Thane Shahar
Kunabi Samaj Seva Sangh

Kunabi Samaj Seva sangh

                                                               जाहिर आभार

              सर्व देणगीदारांनी  केलेल्या सहकार्याबद्दल ठाणे कुणबी सेवा संघ आभारी आहे .

                                                      देणगीदार                     

 

             देणगीदारांचे नाव                                                                           रुपये
       देणगीदारांचे नाव रुपये 
१)  श्री. बी. डी. पाटील (सावंत) ( कार्यालयीन संगणक  व प्रिन्टर ) 25000  
२) श्री. गणेश जगन्नाथ नाईक    21,111 
३) श्री. सुदाम गोविंद  पाटील  ( कार्यालयिन फर्निचर रु.१५,००० व रोख ५,००० ) 20000 
४) श्री. मधुकर गोविंद पष्टे  10,000 
    श्री. मधुकर गोविंद पष्टे    कै. गंगाबाई गोविंद पष्टे विजयगड यांच्या स्मरणार्थ
10,000 
५) श्री. के. डी. पाटील  16,111 
६) श्री. जी. के. पष्टे  16,000 
७) श्री. डी. ए. पाटील  11,111 
८) श्री. पी. जी. पाटील   11,111 
९) श्री. मोहन लक्ष्मण पाटील  11,101 
१०) कै. श्री.मधुकर बा. पाटील  11,001 
११) श्री. गंगाराम इंदिसे  11,000 
१२) श्री. रोहिदास ह. चौधरी   
 कै. हरिश्चंद्र आबाजी चौधरी यांच्या स्मरणार्थ 11,000  
१३) श्री. प्रवीण केशव पाटील  11,000 
१४) श्री .सुरेश ल. पाटील   10,000 
१५) श्री. विजयकांत रामचंद्र जाधव  10,000 
१६) श्री. एकनाथ नारायण गव्हाळे  
 कै. नारायण गणू गव्हाळे (पाटील) यांच्या स्मरणार्थ 10,000 
१७) श्री. दिलीप लोडू पाटील  10,000 
१८) श्री. अनिल डी. धवळे  10,000  
१९) श्री पी. एस. पाटील    6,500  
२०) श्री. राजाराम गोविंद पाटील    5,111 
२१) श्री. वसंत दामोदर सावंत 
 कै. उमेश वसंत सावंत (गुंडू) यांच्या स्मरणार्थ    5,051 
२२)श्री. विलास राघो सावंत      5,005 
२३) श्री. रघुनाथ भिकू लुटे     5,000 
२३) श्री. रघुनाथ भिकू लुटे    5,000 
२४)श्री. आर. सी . पाटील    5,000 
२५) श्री. एस.एस.पाटील    5,000 
२६) श्री. नितीन पाटील    5,000 
२७) श्री. एकनाथ पाटील    5,000 
२८) श्री. सुरेश लडकू पाटील     5,000 
२९) श्री. किशोर शेलार    5,000 
३०) श्री. अनंत बापू जाधव      5,000 
३१) सौ. रंजना  भगवान  धानके      5,000 
३२) श्री. चंद्रकांत वाघेरे    5,000 
३३) श्री. चंद्रकांत भोईर    2,500 
३४) श्री.नरहरी हरड      2,001 
३५) श्री. धर्मराज विठ्ठल पाटील    2,000 
३६) डॉ.श्री. कडव    2,000 
३७) श्री. अनंत दामू विशे    2,000 
३८) श्री. रमेश जाधव    1,000 
३९) श्री. रामचंद्र कृष्णा भोईर     1,000 
४०) श्री. बी. डी. पाटील    1,000 
४१) श्री.जी.बी.पाटील (गौरू पाटील )    1,001 
४२) श्री. विनोद सांबारे       5,11